Organisatie

Missie
De Schutse is een kleine, landelijk opererende, identiteitsgebonden gehandicaptenzorgorganisatie. De
Schutse biedt woonzorg en dagbesteding aan zorgvragers die zorg willen ontvangen in een omgeving waarin
Gods Woord en de daarop gegronde drie belijdenisgeschriften centraal staan. De Schutse hecht van daaruit
grote waarde aan de eenheid tussen gezin, kerk en instelling.

Vanuit de ouders binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstond in de jaren
'60 en '70 van de vorige eeuw de vraag naar identiteitsgebonden zorg als gevolg van - naar de mening van deze
ouders - vervaging van de Bijbelse waarden en normen in de bestaande instellingen. Om deze vraag te
beantwoorden, is De Schutse opgericht. De belangrijkste missie van De Schutse is daarom het beantwoorden
van de hulpvragen van leden van dit kerkverband of van hen die de identiteit van dit kerkverband onderschrijven.

De Schutse gaat bij het verlenen van zorg uit van de zorgvraag van de cliënt en houdt daarbij zoveel mogelijk
rekening met ontwikkelingsniveau, aanleg en tempo. De Schutse doet dit vanuit de visie dat Gods Woord de
norm is voor ons handelen zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. De zorgvragen voor De Schutse lopen
uiteen van zeer intensieve verzorging en begeleiding tot ondersteuning en begeleiding van heel zelfstandig
functionerende mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroep strekt zich qua leeftijd uit van jonge
kinderen tot ouderen. Hulpvragen die liggen op het randgebied van de doelgroep verstandelijk gehandicapt
worden, indien mogelijk, ook in behandeling genomen.

Visie
De Schutse wil een organisatie zijn die zorgvragen van cliënten uit de achterban beantwoordt of door zelf (of in
samenwerking met anderen) de gewenste zorg te bieden. Haar primaire doelgroep is cliënten met een
verstandelijke beperking. De identiteit is leidend uitgangspunt.

De Schutse kiest ervoor om haar zorgverlening zo dicht mogelijk in de omgeving van haar cliënten te brengen.
Daarvoor is een professionele organisatie nodig die kwalitatief goede, ontwikkelingsgerichte,
identiteitsgebonden zorg biedt. Kernwaarden voor ons handelen zijn daarbij identiteit, betrokkenheid en
klantgerichtheid.

De Schutse wil de zorg voor kinderen en ouderen laten plaatsvinden in een voor hen zo vertrouwd mogelijke
omgeving. De Schutse wil erin bijdragen dat er een goede integratie is van mensen met een verstandelijke
beperking in de samenleving.

De Schutse volgt de ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg en het onderwijs en zorgt voor een, binnen de
missie passend, aansluitend aanbod van diensten.

Documenten

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...