Intake

img
img
img
Bij de intakeprocedure maakt De Schutse onderscheid tussen een reguliere plaatsing en een
crisisplaatsing.

Reguliere plaatsing:
In het eerste contact met de cliënt(-vertegenwoordiger) wordt er een
afspraak gemaakt voor een oriëntatiegesprek en worden er brochures
van De Schutse toegestuurd. In het oriëntatiegesprek wordt in grote lijn
de zorgvraag van de cliënt, het zorgaanbod en de werkwijze van De
Schutse besproken. Indien gewenst wordt er een rondleiding gegeven op
een van de locaties. Wanneer de cliënt(-vertegenwoordig) wil aanmelden
kan dit door middel van het ‘Aanmeldformulier’, die u kunt opvragen bij
De Schutse.
Na de aanmelding volgt er een intakegesprek om een goed beeld te
krijgen van de zorgvraag en wordt deze vraag vervolgens binnen de
toelatingscommissie besproken. Als blijkt dat de zorgvraag en de
identiteit van de cliënt aansluiten bij De Schutse, wordt er afhankelijk van
de wens, bekeken of plaatsing binnen een afdeling te realiseren is.
Wanneer hier geen mogelijkheden voor zijn, wordt de cliënt op de
wachtlijst geplaatst.

Niet voor elke zorgvraag is binnen De Schutse een passend zorgaanbod.
Bijvoorbeeld omdat de zorgvraag niet in het bestaande zorgaanbod past.
Als dat zo is, zal De Schutse dat zo vroeg mogelijk aan de cliënt bekend
maken. Samen met de cliënt wordt dan bekeken of het zinvol is de
aanvraag voort te zetten en wordt zo nodig doorverwezen naar andere
organisaties.

Crisisplaatsing:
In de thuissituatie kan er, door verschillende redenen, een situatie
ontstaan waarbij plaatsing op korte termijn noodzakelijk is. In deze
situatie kan er een aanvraag gedaan worden voor een crisisplaatsing.
Hiervoor kan er contact opgenomen worden met De Schutse en wordt
(telefonisch) de zorgvraag en de wensen t.a.v. crisisplaatsing
geïnventariseerd. Na deze inventarisatie wordt bekeken of er binnen de
organisatie een mogelijkheid is voor plaatsing. De zorgvraag wordt hierbij
besproken met de Raad van Bestuur. Als blijkt dat de zorgvraag en
identiteit aansluiten bij De Schutse en er binnen de organisatie een
mogelijkheid is voor plaatsing wordt deze met de
cliënt(-vertegenwoordiger) besproken. Daarnaast worden de
voorwaarden en praktische zaken, ten aanzien van de plaatsing, met de
cliënt(-vertegenwoordiger) afgestemd. Wanneer er binnen de organisatie
geen mogelijkheden voor plaatsing zijn, wordt zo nodig doorverwezen
naar andere organisaties.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...