Dagbehandeling jonge kind

Voor jonge kinderen bij wie sprake is van perspectief op doorstroom naar het onderwijs, is De Schutse, in
samenwerking met een tweetal scholen begonnen met het bieden van zorg en onderwijs. We noemen deze
vorm van zorg: Dagbehandeling Jonge Kind (DJK). Op het DJK wordt dagbehandeling geboden aan
kinderen van 3-7 jaar. Momenteel hebben we DJK's in Ochten en Werkendam. In Ochten werken we samen
met de Seba-/Rehobotschool, in Werkendam met SBO de Akker.

Doorstroom
Bij doorstroom naar onderwijs denken we specifiek aan doorstroom naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO).
Daarnaast behoort doorstroom naar het reguliere basisonderwijs of naar (de bovenkant van) het onderwijs aan
zeer moeilijk lerenden (ZML, binnen het Speciaal Onderwijs) ook tot de mogelijkheden. Op de Seba- /
Rehobothschool & SBO de Akker zijn we dan aan het goede adres; op deze scholen worden genoemde
onderwijstypen namelijk allemaal geboden, en dat onder één dak!

Waarom heeft De Schutse gekozen voor deze nieuwe vorm van zorg?
Voor kinderen bij wie de zorgvraag al vrij vroeg in beeld is, was tot nu toe in eigen kring geen passende opvang
mogelijk, zodat deze kinderen terechtkwamen in reguliere, niet-identiteitsgebonden opvang. Ouders die voor hun
kind van deze reguliere opvang geen gebruik wilden of konden maken, dachten niet direct aan opvang binnen De
Schutse, omdat De Schutse veelal specifiek gericht is op kinderen met een verstandelijke beperking. De
zorgvraag van deze kinderen kwam zodoende soms pas in beeld als het kind de leeftijd van vier jaar bereikte en
de vraag naar school ging spelen. In de voorschoolse periode zijn dan als het ware ‘kansen’ onbenut gebleven.

De Schutse heeft in deze leemte willen voorzien door het zorgaanbod dusdanig uit te breiden dat in principe alle
kinderen uit de achterban die een beperking hebben (op welk terrein dan ook) in eigen kring in de voor- en
vroegschoolse periode kwalitatief goede zorg kunnen ontvangen. Het nieuwe aanbod geldt vooralsnog alleen voor
De Schutse in de wijde omgeving van Kesteren.

Het DJK is niet bedoeld voor kinderen die een dusdanig ernstige beperking hebben dat onderwijs niet tot de
mogelijkheden behoort (deze kinderen krijgen een leerplichtontheffing en blijven zorg ontvangen op De Schutse
zelf) alsook niet voor kinderen die doorstromen naar het laagste niveau binnen het ZML-onderwijs. Voor deze
laatste groep kinderen blijft de reguliere doorstroom vanuit het (kleinschalige karakter van het) kinderdagcentrum
van De Schutse naar het ZML-onderwijs het meest passend.

De dagbehandeling
Op de dagbehandeling vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling risico lopen of
bij wie een bepaalde zorg of achterstand al duidelijk is geworden. Het kan gaan om kinderen met
gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke beperkingen, kinderen met een achterstand in de
motoriek, spraak of kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand. Maar het kan ook gaan om kinderen die
om gezondheidsredenen extra zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling wordt zoveel als mogelijk
gecombineerd met passend onderwijs. Dat betekent dat waar mogelijk onderwijs in het programma opgenomen
wordt, afgestemd op de mogelijkheden van het kind.

Begeleiding
De groep wordt geleid door een pedagogisch medewerker. Rond deze medewerker is vanuit De Schutse en vanuit
de Seba-/Rehobothschool & SBO de Akker een team beschikbaar dat gezamenlijk meedenkt in de zorg- en
onderwijsvraag van elk kind in de groep: er zijn leerkrachten beschikbaar, een maatschappelijk werker, een
orthopedagoog, een gz-psycholoog, een intern begeleider, een arts, een logopedist, een ergotherapeut en een
fysiotherapeut.

De pedagogisch medewerker werkt aan de hand van een OntwikkelingsPerspectief (OPP), een belangrijk
document binnen het onderwijs. In het OPP worden per ontwikkelingsgebied de bevorderende en de
belemmerende factoren uiteengezet en worden doelen geformuleerd voor de komende periode. Het OPP wordt
tijdens een Multidisciplinair Overleg (MDO) geëvalueerd. Het traject binnen de dagbehandeling duurt meestal een
jaar. Aansluitend wordt in samenspraak met ouders en alle betrokkenen advies gegeven over een passend
vervolg binnen het onderwijs.

Het is mogelijk om vanuit de dagbehandeling thuisondersteuning te ontvangen. Dit betekent dat de pedagogisch
medewerker ook in de thuissituatie werkzaam is. Voor ouders blijft het gezicht van de begeleider hetzelfde. We
werken met ‘één gezin, één plan’.

Tot slot
Het DJK is een nieuwe loot aan de Schutsestam. Als De Schutse kunnen we dit niet alleen; het gaat immers om
een combinatie zorg én onderwijs. We hebben in deze periode ook contact gehad met de burgerlijke gemeente
over de financiering van deze zorg alsmede met het samenwerkingsverband reformatorisch passend onderwijs
(Berséba). Afstemming met alle betrokkenen is een belangrijk aandachtspunt. Over een jaar hopen we een
uitgebreide evaluatie te hebben om met elkaar na te gaan of en hoe we in de toekomst deze vorm van
behandeling (zorg in combinatie met onderwijs) aan het jonge kind in kunnen zetten. Voor kinderen die meer
aankunnen, willen we de mogelijkheden verkennen van het volgen van (dagdelen) onderwijs in de echte klas in
plaats van dat er voor hen een juf naar de DJK-klas komt.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op  met de maatschappelijk werkers van De Schutse via
telefoonnummer (0488) 48 33 22.


_________________________________________________________________________________

Een dagje op het DJK
Om acht uur is het nog rustig in de Seba-/ Rehobothschool. De juf (de pedagogisch werker is voor de kinderen
echt juf, want ze zijn immers op school?)  bekijkt het programma van vandaag en hangt de bijbehorende picto’s
op. Op ieder werktafeltje van de kinderen komt een werkkaart te liggen. Wat gaat daarmee gebeuren?

Om 8.15 uur wordt het eerste rumoer gehoord in de gang. De eerste kinderen komen binnen. De kinderen hangen
hun jas op en weten precies waar ze hun broodtrommel, fruit en pakjes drinken kunnen laten. Ook de mapjes
worden op het bureau gelegd, zodat de juf kan lezen wat het kind gisteren gedaan heeft en ook andere
bijzonderheden zijn er in te lezen. Vandaag zijn er zes kinderen in de klas. Bewust wordt gestreefd naar een
kleine groep, zodat er voldoende aandacht kan zijn voor de zorgvraag van de kinderen.

De kinderen begroeten de juf, waarna de juf met het kind naar de werkkaart loopt en samen wordt een
ontwikkelingsgerichte activiteit uitgekozen. Deze activiteit doen ze aan hun tafel of op een rustig plekje op de
grond. Deze activiteiten zijn gericht uitgekozen, afgestemd op de persoonlijke doelen van elk kind.
Als de tijd om is (de kinderen zien dat op de ‘rode klok’, de time-timer), wordt alles opgeruimd en wordt er een
sticker geplakt op de kaart.
Alle kinderen pakken hun stoel en gaan met de juf in de kring zitten. Daar mogen de kinderen om de beurt
vertellen wat ze hebben beleefd of andere belangrijke dingen die de juf en de andere kinderen moeten weten.
Het Bijbelverhaal wordt verteld en de psalm die wordt geleerd, wordt gezongen. Iedere twee weken wisselt deze
psalm.
Daarna is het tijd voor de zindelijkheidstraining. Hier zijn we druk mee. Want het zou heel fijn zijn dat we helemaal
zindelijk zijn als we de hele week naar school gaan. Daarom komt de zindelijkheidstraining meerdere keren terug
in het programma deze dag.  
Daarna is het pauze. Lekker buiten spelen op het schoolplein met de andere kinderen uit groep 0, 1 en 2 van de
Seba-/Rehobothschool.
Als we weer binnen zijn, hebben we wel zin om te drinken en in ons fruit. Het ene kind doet hier langer over dan
het andere, maar dat mag in de DJK-groep. Het ene kind speelt en het andere kind drinkt rustig zijn drinken op.
Een kind vraagt nog even voor de zekerheid aan de juf: ‘Ga ik nog slapen?’ ‘Ja, dat kan, na het eten.’ ‘O, joepie’ is
het antwoord. Ja, ook slapen is nog mogelijk op deze groep en sommige kinderen hebben dit ook echt even nodig.

Na het fruit eten en het drinken komt er nog iemand anders de klas in, wie dat is? Dat is een andere juf. Wat komt
zij doen dan? Even op de picto’s kijken: het is tijd voor de werkles. Die wordt gegeven door een leerkracht van de
Rehobothschool. Vandaag gaan we rekenen. Best moeilijk hoor, maar de kinderen die al langer op school zitten,
weten al best veel en goed voorbeeld doet goed volgen. De juf heeft een bak met blokken en schapen. Ze vraagt:
‘Ik zet één schaap in de wei, ik zet er nog een schaap bij; hoeveel schapen hebben we nu?’ Ja hoor, de kinderen
weten het antwoord best en laten op hun vingers zien hoeveel schapen er in de wei staan. Vandaag tellen we tot
zes. We maken heuse plus- en minsommen. Na de rekenles verlaat de juf de klas weer. Daar komt de logopediste
aan. Zij gaat werken met één van de kinderen. De therapieën die een kind nodig heeft, zoals logopedie,
fysiotherapie en ergotherapie zijn binnen de school te realiseren.

Tijd voor het eten. Ook nu is te zien dat het ene kind weinig en het andere kind wat meer ondersteuning nodig
heeft. Onze etenspauze duurt zo’n drie kwartier. Daarna gaan we met elkaar weer even naar buiten en een ander
kind kruipt lekker even zijn bed in. Even bijkomen van de morgen, zodat we er vanmiddag weer tegenaan kunnen.
Het is tijd voor de gymles. Met kinderen van een andere klas gaan we naar het gymlokaal. Daar moeten we op de
gele lijn gaan staan. Even kijken hoor… hoe doen de andere kinderen dat?
Na een fijne gymles, waarin we hebben gewerkt aan onze motoriek, gaan we weer naar de klas. We gaan spelen
in de hoeken. Nog wat drinken en dan is het alweer tijd om te eindigen. Alle mapjes gaan de tas in en de juf brengt
de kinderen naar de bus/auto. We hopen elkaar morgen weer te zien!

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...